Sistem Yamaları

Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework

V 3.5 / 51037

# Windows | Ücretsiz indir
Java Sanal Makine
Java Sanal Makine

V Version 6 Update 26 / 14395

# Windows | Ücretsiz indir
Windows 7 Service Pack 1
Windows 7 Service Pack 1

V / 12668

# Windows | Ücretsiz indir
Visual Basic 6.0 Runtimes
Visual Basic 6.0 Runtimes

V SP6 / 9030

# Windows | Ücretsiz indir
Windows XP Kritik Güncellemesi: ASN Açığı Yaması
Windows XP Kritik Güncellemesi: ASN Açığı Yaması

V KB828028 / 7165

# Windows | Ücretsiz indir
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Service Pack 3

V / 6388

# Windows | Ücretsiz indir
Java Runtime Environment
Java Runtime Environment

V Version 7 Update 21 / 6349

# Windows | Ücretsiz indir
Windows XP Service Pack 2
Windows XP Service Pack 2

V / 5311

# Windows | Ücretsiz indir
Microsoft ASP.NET Framework Redistributable
Microsoft ASP.NET Framework Redistributable

V 2.0 / 3141

# Windows | Ücretsiz indir